Khuyến Nghị của Hoàng Quân

Danh Mục Theo Phương Pháp Follow Trend

Phương pháp “Follow Trend” được em xây dựng một phần chính dựa trên 2 quyển sách: “Trade Like a Stock Market Wizard” và “Think & Trade Like a Champion” của Mark Minervini

Read More

Danh Mục Theo Phương Pháp Canslim

Dựa trên nền tảng của Phương pháp CANSLIM được William J. O’Neil trình bày trong quyển “How to Make the Money in Stocks” đã được “Team” nghiên cứu và phát triển thành hệ thống đầu tư phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam

Read More