92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Bình Thạnh, HCM 0901312279

Cổ tức là gì? Công thức tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức

Cổ tức là gì? Công thức tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức

PHẦN I. CỔ TỨC LÀ GÌ?

  1. Cổ tức là gì? Mục đích và ý nghĩa của cổ tức
  • Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của công ty. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.
  • Mục đích và ý nghĩa của cổ tức: Cổ tức giúp phân phối lợi nhuận lợi nhuận cho chủ sở hữu và cổ đông của công ty đó. Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, một phần lợi nhuận là sẽ được trả cổ tức.

2. Các hình thức trả cổ tức, thuế cổ tức chứng khoán?

Hình thức trả cổ tức gồm: Trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bắng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng (bản chất giống cũng giống trả cổ tức bằng cổ phiếu). Ngoài ra, còn có quyền mua cổ phiếu ưu đãi.

3. Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà người mua khi xác lập sở hữu cổ phiếu sẽ không được hưởng các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông…)
  • Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Trung tâm lưu ký chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu có tên trong danh sách, người sở hữu chứng khoán sẽ có quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

PHẦN II. CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH KHI CHIA CỔ TỨC

  1. Công thức tính giá điều chỉnh khi chia cổ tức bằng tiền mặt

P’ = P – C

Trong đó:

P’: Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức

P: Giá cổ phiếu trước khi chia cổ tức

C: Cổ tức bằng tiền

2. Công thức tính giá điều chỉnh khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

P’ = P / (1 + b)

Trong đó:

P’: Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức

P: Giá cổ phiếu trước khi chia cổ tức

b: Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu (%)

3. Công thức tính giá điều chỉnh khi chia cổ tức bằng quyền mua cổ phiếu ưu đãi

P’ = [P + (Pa x a)] / (1 + a)

Trong đó:

P’: Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức

P: Giá cổ phiếu trước khi chia cổ tức

Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua ưu đãi

a: Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua ưu đãi (%)

4. Công thức tính giá điều chỉnh khi chia cổ tức bằng nhiều hình thức cùng lúc

P = [P + (Pa x a) – C] / (1 + a +b)

Trong đó:

P’: Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức

P: Giá cổ phiếu trước khi chia cổ tức

Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua ưu đãi

a: Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua ưu đãi (%)

b: Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu (%)

C: Cổ tức bằng tiền

  • Related Tags:

Leave a comment